Thermwork

Energirenovering

 

 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork

 

Energirenovering kommer både økonomien og miljøet til gode, og mange energirenoveringstiltag øger samtidig komforten i ejendommen. Der findes mange muligheder for at energirenovere sin ejendom. Hos Thermwork kan vi hjælpe dig med at finde ud af hvilke tiltag, der kan give de største fordele.

Et af de mest oplagte tiltag er at sørge for at efterisolere dårligt isolerede bygningsdele, hvor der er mulighed for det. Især efterisolering af lofter og facader/gavle samt udskiftning af vinduer vil normalt kunne give betydelige energibesparelser. Men også efterisolering af etagedæk mellem kælder og stueetage, isolering af etageadskillelse mod loftrum eller af kælderydervægge, efterisolering af varmtvands- og varmerør samt af komponenter i varmecentralen kan spare på energiforbruget. Efterisolering af klimaskærmen øger i næsten alle tilfælde komforten i ejendommen, fordi kolde flader bliver varmere. Ved efterisolering kan der også opnås større tæthed, så trækgener reduceres, hvilket ligeledes øger komforten og reducerer energiforbruget. Vi har termografiudstyr, der tydeligt illustrerer, hvor der afgives mest utilsigtet varme til omgivelserne, og ved hjælp af vores blowerdoor, kan vi finde frem til evt. utætheder, der bør tætnes.

Udskiftning af gamle vinduer er naturligvis også et effektivt tiltag i forbindelse med energibesparelse. Både vinduesrammerne og vinduesglassene er væsentlig forbedret i løbet af de seneste år. Gamle vinduer giver også ofte anledning til trækgener, fordi de er utætte og har dårlig isoleringsevne. Med nye vinduer kan man afhjælpe trækgenerne, og man opnår dermed også en væsentlig forbedring af komforten og indeklimaet i boligen. Ved udskiftning af vinduer skal man være opmærksom på, at lysindfaldet gennem de nye vinduer typisk er lidt mindre end gennem de gamle pga. de nye glastyper.

Et andet oplagt energibesparende tiltag er etablering af solceller fx på ejendommens tag, såfremt der findes en egnet tagflade. Solceller kan producere strøm, på en miljøvenlig måde vha. solens stråler, og strømmen kan dække en del af ejendommens forbrug. Er der tale om et parcelhus, er der også mulighed for at etablere et jordvarmeanlæg, der kan producere varme til ejendommen.

Udskiftning og optimering af ejendommens tekniske installationer er også et energiforbedrende tiltag, der kan give energibesparelser til ejendommen og fordele for miljøet. Har I fx et 1-strenget centralvarmeanlæg, vil både energiforbruget og komforten forbedres ved at udskifte det til et mere effektivt og tidssvarende 2-strenget anlæg. Og placering af radiatorerne under vinduerne vil også give bedre udnyttelse af varmen og bedre komfort pga. mindskede trækgener. Varmecentralen kan også være et sted, hvor der kan sættes ind for at forbedre energiforholdene i ejendommen, fx hvis kedlen/veksleren eller varmtvandsbeholderen udnytter fjernvarmen dårligt eller cirkulationspumperne er gamle.

Vi kan udføre energiberegninger, der viser, hvor der er størst besparelsespotentiale, og opstille budgetter, der kan størrelsesbestemme omkostningerne til gennemførelse af tiltagene. Derved får I tydeligt overblik over investering og tilbagebetalingstid for forskellige, mulige energirenoveringstiltag.

Vi kan selvfølgelig også hjælpe jer med at ansøge om det tilskud, som energiselskaberne giver for at I udfører et energibesparende tiltag, som de får lov til at registrere som besparelse i deres energiregnskab.

AB Tjørnevang gårdfacade

A/B Tjørnevang

Energirenovering, efterisolering af gavle samt etageadskillelse mod kælder

EF Kretavej

E/F Kretavej 45-49 m.fl.

Energirenovering, efterisolering af loftrum

AB Blegdammen

A/B Blegdammen

Energirenovering, efterisolering af loftrum