Thermwork

Hvorfor bruge en rådgiver?

 

 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork

 

Der er flere gode grunde til at benytte en rådgiver i forbindelse med opgaver vedr. ejendommen i en andels- eller ejerboligforening. Først og fremmest får foreningen en professionel samarbejdspartner, som varetager jeres interesser og en rådgiver, der har stor indsigt i de udfordringer, der kan være i forbindelse med vedligehold af en ejendom.

En teknisk rådgiver kan udpege vigtige indsatsområder i ejendommen og på den måde være en rigtig god hjælp i forbindelse med prioritering af opgaver. I forbindelse med byggeopgaver kan en rådgiver sikre valg af de mest optimale løsninger og materialer ved projekteringen, sørge for styring af byggeopgavens forløb og korrekt udførelse af arbejdet ved byggeledelse og tilsyn samt en god afslutning af opgaven med opfølgning på forhold, der evt. måtte være behov for at få tilrettet.

Med en god rådgiver ved jeres side kan foreningen komme uden om mange udfordringer i forbindelse med især korrekt prioritering af opgaver, forløbet af en byggeopgave samt udredning af større eller mindre problemer i ejendommen, og udgiften til rådgivning er derfor i langt de fleste tilfælde hurtigt tjent hjem igen.

Thermwork har siden 2007 arbejdet med især ældre ejendomme og har derfor en solid erfaring.
Vi vil være en rigtig god samarbejdspartner for jer fx i forbindelse med følgende områder indenfor både VVS-installationer og bygningskonstruktioner:

 • Udarbejdelse af en drifts- og vedligeholdelsesrapport/tilstandsvurdering af ejendommen
 • Udarbejdelse af projektmateriale for byggeopgaver
 • Byggeledelse og økonomisk styring
 • Fagtilsyn under udførelsen af byggeopgaver
 • Mangelgennemgang samt 1- og 5-års eftersyn af udførte byggeopgaver
 • Indeklimaundersøgelser
 • Undersøgelse og løsning af problemområder
 • Energirådgivning og energiberegninger

Læs evt. mere om udvalgte af vores arbejdsområder herunder.

 

Udarbejdelse af vedligeholdelsesrapport

Det er vigtigt at være opmærksom på jeres ejendoms tilstand for at kende og kunne prioritere hvilke vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres. Med en drifts- og vedligeholdelsesrapport som redskab kan I få skabt et overblik over, hvor i ejendommen der skal gøres vedligeholdelsesmæssige tiltag de kommende 10 år. Som en vigtig del af rapporten udarbejder vi et 10-års drifts- og vedligeholdelsesbudget, som på en overskuelig måde kan hjælpe jer til at prioritere foreningens økonomi bedst muligt.

En drifts- og vedligeholdelsesrapport udarbejdet af Thermwork omfatter alle ejendommens VVS-installationer og bygningskonstruktioner, som vurderes ved en gennemgang af ejendommen. Hver bygningsdel er beskrevet i et afsnit for sig og er illustreret med billeder. Vi gennemgår efter udarbejdelsen gerne rapporten med bestyrelsen for evt. at uddybe og forklare.

 

Udarbejdelse af projektmateriale for byggeopgaver

I forbindelse med en byggeopgave kan vi udarbejde et entydigt, gennemarbejdet projektmateriale for jer. Projektmaterialet består af tegninger og beskrivelser af det arbejde, I ønsker at få udført i ejendommen. På baggrund af vores tekniske viden sikres, at der anvendes gode og afprøvede løsninger, udførelsesmetoder og materialer til jeres opgave. Med et klart defineret udbudsmateriale kan der indhentes flere, enslydende tilbud fra entreprenører på udførelsen af opgaven. Derved er de tilbudspriser, som foreningen får på udførelsen af byggeopgaven, konkurrencepriser, og således oftest væsentligt billigere, end hvis entreprenørerne ikke er i direkte konkurrence med hinanden om at vinde opgaven. Ved at I modtager flere enslydende tilbud opnås samtidig et fornuftigt sammenligningsgrundlag, når I skal vælge hvilket tilbud, I ønsker at benytte.

Hos Thermwork kan vi hjælpe jer med projektering af alle slags byggeopgaver både i forbindelse med renovering og nyetablering. Eksempler på byggeopgaver kunne være:

 • Nyt varmeanlæg/udskiftning af varmeanlæg
 • Etablering af fælles varmecentral/renovering af varmecentral
 • Udskiftning af vandrør og faldstammer
 • Etablering af fælles ventilationsanlæg/udsugning fra bad og køkken
 • Udskiftning af kloaksystem
 • Fugtsikring af kælder herunder etablering af omfangsdræn
 • Udskiftning af vinduer/renovering af facade
 • Tagudskiftning
 • Etablering af altaner/renovering af altaner
 • Sammenlægning eller opdeling af lejligheder
 • Energirenovering herunder efterisolering og etablering af solceller
 • Etablering af LAR-anlæg = genbrug eller nedsivning/fordampning af ejendommens regnvand
 • Skybrudssikring og klimatilpasning

 

Byggeledelse og økonomisk styring

Under en byggesag er det vigtigt, at holde styring på byggeprocessen bl.a. mht. fremdrift i entreprenørens arbejde, så arbejdet følger tidsplanen, løsning af evt. opståede forhindringer, at det aftalte stykke arbejde bliver leveret og udført korrekt, at aftaler noteres og overholdes, samt at økonomien holdes under løbende kontrol.

Vi udfører fagtilsyn under udførelsen af byggeopgaven for at sikre kvaliteten af arbejdet og for at ad hoc udfordringer under byggesagen kan løses i fællesskab.

Thermwork har stor erfaring i byggeledelse og kan hjælpe jer med at styre processen, så I kan undgå mange udfordringer og ærgerlige overraskelser undervejs. Vi afholder byggemøder med entreprenøren på ejendommen og besigtiger arbejdet og evt. udfordringer sammen med entreprenøren for at sikre de bedste løsninger. Vi udarbejder og udsender referater, hvor alle aftaler og tidsfrister m.v. bliver noteret. Vi sørger for løbende at holde kontakt til både jeres kontaktperson fra foreningen og entreprenøren for at samle og give informationer. Vi sørger også for at orientere alle ejendommens beboere om byggesagens forløb, tidsplan og status samt de forhold, der måtte påvirke beboernes hverdag under byggeprocessen.

For at styre den økonomiske del af byggesagen holder vi løbende status på hvor meget arbejde, der er leveret, og giver jer/jeres administrator besked om, hvilke beløb, der kan udbetales til entreprenøren. På den måde sikres det, at der på intet tidspunkt udbetales mere end værdien af det allerede udførte arbejde.
Vi holder øje med om nogle arbejder viser sig under byggeprocessen ikke at være nødvendige alligevel og sørger for at entreprenøren giver jer det rette fradrag i kontraktsummen. Evt. ekstraarbejder (arbejder ud over det, der er aftalt i kontrakten) og prisen herfor aftales med entreprenøren, før han får tilladelse til at udføre arbejdet, så det sikres, at prisen er fornuftig og kendt på forhånd. For at alle byggesagens parter i god tid kender alle omkostninger til udførelsen af byggesagen, opstiller vi løbende en økonomisk statusoversigt over arbejder, der udgår af byggeopgaven og ekstraarbejder, der kommer til.

Ved afslutningen af byggesagen holder vi mangelgennemgang og afleveringsforretning med entreprenøren for at få sikre en ordentligt afslutning af arbejdet og at evt. uregelmæssigheder udbedres. Den økonomiske del af byggesagen afsluttes ved at vi udarbejder et byggeregnskab, der er en økonomisk opgørelse over byggesagens omkostninger til udførelse og rådgivning.